خطاهای تصاویر زیر را پیدا کنید
مهارت‌های مشاهده در زندگی روزمره بسیار مهم هستند و می‌توانند توانایی تعامل با دیگران و واکنش مناسب به محیط را تقویت کنند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید