خلق سرامیک‌های شگفت انگیز با آزمایش‌های علمیاین هنرمند «صبری بن آشور» برای خلق سرامیک، آزمایش های علمی انجام می دهد. در ادامه با روش ساخت این سرامیک های عجیب و غریب آشنا می شوید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید