کارگران در حال نصب دکل‌های برق در ارتفاع 380 متری در چینکارگران در حال نصب دکل‌های برق در ارتفاع 380 متری در چین