برف سنگین در اتریش باعث مدفون شدن ماشین‌ها شد +فیلمبارش سنگین برف در اتریش و آلمان که از چند روز پیش تاکنون ادامه داشته است موجب مدفون شدن خانه‌ها و ماشین‌ها در زیر برف شد.