آمادگی برای سال نو چینی در روستایی در شمال چینآمادگی برای سال نو چینی در روستایی در شمال چین