سلفی گرفتن دختران فلسطینی در حاشیه تظاهرات هفتگی "حق بازگشت"سلفی گرفتن دختران فلسطینی در حاشیه تظاهرات هفتگی “حق بازگشت” فلسطینی‌ها در مرز باریکه غزه و اسراییل/SOPA