رییس جمهوری فرانسه در کنار کیک مخصوص " عید پاک" در کاخ الیزهرییس جمهوری فرانسه در کنار کیک مخصوص " عید پاک" در کاخ الیزه