دادگاه یک پرستار آلمانی که بیش از ۱۰۰ بیمار را کشته استدادگاه یک پرستار آلمانی که بیش از ۱۰۰ بیمار را کشته است