«ماجرای نیمروز: رد خون» چقدر حذفیات داشت؟ +فیلم«ماجرای نیمروز: رد خون» چقدر حذفیات داشت؟ پاسخ کارگردان این فیلم را تماشا کنید.