واکسیناسیون ضد سرخک و سرخچه در مدارس یمنعکس روز از واکسیناسیون ضد سرخک و سرخچه در مدارس یمن