غارت فروشگاه‌ها همزمان با ناآرامی‌های ضد دولتی در هاییتی


عکس روز غارت فروشگاه‌ها همزمان با ناآرامی و آشوب و تظاهرات ضد دولتی در پایتخت هاییتی