رقص اژدها به مناسبت سال نو چینی در شهر "نانچانگ" چین


عکس روز رقص اژدها به مناسبت سال نو چینی در شهر “نانچانگ” چین