بیرون کشیدن تکه‌های هواپیمای مسافربری سقوط کرده اندونزی از دریابیرون کشیدن تکه‌های هواپیمای مسافربری سقوط کرده اندونزی از دریا