دختر ۱۵ ساله اوکراینی که بیش از ۲ متر مو دارد

عکس روز از “اولنا کورزنیوک” دختر نوجوان 15 ساله اوکراینی صاحب عنوان بلندموترین دختر نوجوان اوکراین با داشتن مویی به طول 2 متر و 35 سانت در مراسم ثبت رکوردهای ملی اوکراین/ کی یف