تزئین عجیب یک سگ در نمایشگاهی در انگلستانتزئین عجیب یک سگ در نمایشگاهی در انگلستان