سید حسن آقامیرى: یکى از اتهاماتم پخش ویدیوى خیار خوردن با بز بود +فیلمسید حسن آقامیرى، روحانى که به حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شده است مى گوید یکى از اتهاماتش پخش ویدیوى خیار خوردن او با بز بوده است.