آنا اسکیمانی روی جلد مجله تایم +عکستصویر آنا اسکیمانی عضو ایرانی تبار مجلس ایالتی آمریکا روی جلد مجله تایم منتشر شده است.