کفش فروشی سیار در شهر رقه سوریهعکس روز از کفش فروشی سیار در شهر رقه سوریه