جشنواره آیینی "ناواراتری" هندوها در معبدی در شهر کلکته هندوستان


جشنواره آیینی "ناواراتری" هندوها در معبدی در شهر کلکته هندوستان