عرضه اوراق بیمه‌های زندگی در بازار سرمایه

عرضه اوراق بیمه‌های زندگی در بازار سرمایه
تاپ نایس عصرروز گذشته شاپورمحمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضوردرغرفه بیمه ملت در دوازدهمین نمایشگاه فاینکس با علی صلاحی نژاد، مدیرعامل بیمه ملت دیدارکرد.

در این دیدار دو طرف بر عرضه اوراق بیمه‌های زندگی در بازار سرمایه به توافق اولیه رسیدند.