عبور تعداد کاربران «بام» از مرز ۳/۵ میلیون نفر

عبور تعداد کاربران «بام» از مرز ۳/۵ میلیون نفر
تاپ نایس به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، «بام» که اکنون حدود سه سال و نیم از عمرش می‌گذرد، توانسته بیش از سه میلیون و ۵۳۵ هزار نفر را به خود جذب کند.

این سامانه جامع اینترنتی که می‌توان آن را یک شعبه تمام عیار بانکی خواند، تا حد بسیار زیادی کاربرانش را از مراجعه به شعب بانک ملی ایران بی نیاز کرده است.

«بام» سازمانی، ویدئو «بام» و انتقال وجه بین بانکی در قالب «پایا» و «ساتنا» از امکانات کم نظیر این سامانه است که به خوبی مورد استقبال کاربران مواجه شده است.

«بام» یک سامانه زنده است که به طور مداوم بر امکاناتش افزوده می‌شود.