راهپیمایی "زامبی‌ها" به مناسبت "هالوین" در شهر کی‌یف اوکراینراهپیمایی "زامبی‌ها" به مناسبت "هالوین" در شهر کی‌یف اوکراین