اسامی ۱۲ کاندیدای غیر بازنشسته برای شهرداری تهرانپیش از این ۳۰ گزینه پیشنهادی برای تصدی شهرداری تهران در نظر گرفته شده بودند که با نامه انصاری ۱۲ گزینه دیگر باقی مانده است.