تظاهرات ضد اسراییلی جوانان فلسطینی در شهر نابلس در کرانه باختریتظاهرات ضد اسراییلی جوانان فلسطینی در شهر نابلس در کرانه باختری