سخنرانی رییس جمهوری روسیه در گردهمایی روز جهانی داوطلبان در مسکوسخنرانی رییس جمهوری روسیه در گردهمایی روز جهانی داوطلبان در مسکو