سلفی گرفتن یک گردشگر چینی در مقابل معبد "سنسوجی" در شهر توکیوسلفی گرفتن یک گردشگر چینی در مقابل معبد "سنسوجی" در شهر توکیو