ادامه تظاهرات اعتراضی با شعار" رفراندوم" از سوی جلیقه زردهاادامه تظاهرات اعتراضی با شعار” رفراندوم” از سوی معترضان موسوم به “جلیقه زردها” در شهر نانت فرانسه