گریه بدون اشک محسن رضایی در حالا خورشید+ فیلممحسن ضایی میهمان برنامه حالا خورشید بود تا درباره توئیت عملیات کربلای ۴ خود توضیح دهد. او در بخشی از این برنامه، احساساتی شد.