حضور ملکه بریتانیا در مراسم یکشنبه کلیسا در منطقه "نورفولک" بریتانیاحضور ملکه بریتانیا در مراسم یکشنبه کلیسا در منطقه "نورفولک" بریتانیا